Medlemsvillkor

Själva medlemskapet i Colorama Klubb är INTE kopplat till någon tredjepart, men genom vårt samarbete med Resurs Bank kan vi erbjuda våra medlemmar att själva bestämma hur betalningen ska ske. För detta måste dock separat ansökan göras, antingen via hemsidan med e-legitimation eller i behörig Colorama-butik tillsammans med personalen.

Hantering av medlemsinformation - för bästa möjliga kommunikation
Som medlem i Colorama Klubb samtycker man till att Colorama lagrar personuppgifter samt uppgifter om köp som sker hos Colorama. Som medlem ger man även Colorama rätt att nyttja dessa uppgifter i marknadsföringssyfte vilket innebär att Colorama kommer att kommunicera förmåner och erbjudanden från sig och sina samarbetspartners. Ändamålen med att registrera, samköra och uppdatera uppgifter är för att upprätthålla god kund- och registervård, att uppgifterna används som underlag för marknads- och kundanalyser samt för kundanpassade medlemserbjudanden. Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter och för att säkerställa att bonus registreras till rätt person. Uppgifterna kommer inte att lämnas eller säljas till utomstående aktörer. Personuppgifter sparas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och personuppgiftsansvarig är Colorama AB, Box 2915, 212 09 Malmö. Enligt PUL har alla rätt att få information om behandling av personuppgifter. Colorama förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande förändra villkoren för såväl intjänande av bonuspoäng som utnyttjande av intjänade bonuspoäng. Om man som medlem är ansluten till en butik som ej längre tillhör Colorama-kedjan, flyttas man per automatik till den geografiskt närmast liggande Colorama-butiken som ingår i kundklubben. Det går bra att när som helst byta "hemmabutik", kontakta bara coloramaklubb@colorama.se och meddela vilken du vill byta till.

Genom att acceptera kontovillkoren samtycker kontohavaren till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i ovan. Accept av kontovillkoren anses ha skett ansökan till kundklubben eller genom nyttjande av medlemskapets förmåner.

Bonusvillkor
När du samlat ihop bonus som överstiger 100 SEK och transaktionerna hunnit genereras i systemet skapas en virtuell bonuscheck, därefter skickas automatiskt en påminnelse via sms eller mail till dig. Från att en sådan bonuscheck genererats har du ett helt kalenderår på dig att utnyttja din bonus i vilken Colorama-butik du önskar. Så länge bonusen finns kvar att utnyttja får du en påminnelse en gång per kvartal så att du inte missar den bonus du gjort dig förtjänt av.

Den som inte vill få några bonuspåminnelser kan kontakta coloramaklubb@colorama.se, glöm då inte uppge ditt personnummer samt för- och efternamn. Som kund har man naturligtvis fortfarande rätt till sin bonus, men får då istället kontakta sin butik för att få reda på aktuell bonusnivå då man inte längre erhåller några bonuspåminnelser. Precis som för de som inte har angett någon e-postadress eller mobiltelefonnummer vid registreringen. Den bonusgrundande procentsatsen är satt till 3% inom Colorama-kedjan. Lokala avvikelser kan förekomma, så kolla med din butik vad de erbjuder.Giltig ID-handling ska alltid uppvisas vid utnyttjande av insamlad bonuscheck hos Colorama. Personbevis gäller ej som ID-handling. Klubbmedlemmen är skyldig att uppvisa bankmässig legitimation om Colorama så begär, annars kan vi inte garantera att bonus utbetalas till rätt person. Giltig ID-handling ska alltid uppvisas vid utnyttjande av insamlad bonuscheck hos Colorama. Personbevis gäller ej som ID-handling. Klubbmedlemmen är skyldig att uppvisa bankmässig legitimation om Colorama så begär, annars kan vi inte garantera att bonus utbetalas till rätt person.

Lite mer utförlig information om villkoren
Vid tecknande av avtal med Colorama Klubb ingår jag i Colorama-kedjans kundregister inom EU/EES. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta Colorama kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring. Colorama inhämtar, registrerar, lagrar och använder personuppgifter såsom t.ex. kortinnehavares namn, adress, och köpinformation. Colorama tillför och uppdaterar sina kunddatabaser sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Colorama behandlar kortinnehavarens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Colorama AB. Behandling av personuppgifterna kan ske av bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med i Sverige för att utföra sina tjänster. Personuppgifterna används för att fullgöra Coloramas åtaganden gentemot kortinnehavare, informera kortinnehavare om erbjudanden samt fullgöra ev. bonusavtal. Behandling av uppgifter sker också för att Colorama ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling. Personuppgifterna kan – om kunden inte begärt direktreklamspärr – komma att användas av Resurs Bank och deras närstående företag, anslutna ombud, samarbetsparters samt andra seriösa företag inom ramen för gällande lagstiftning för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kunden via brev, telefon, e-post, sms, etc. Kortinnehavare äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Colorama. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Colorama att vidta rättelseåtgärder. Kortinnehavaren har rätt att motsätta sig att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Anmälan om reklamspärr görs till Resurs Banks kundtjänst på telefon 042-382093. Utträde ur själva klubben anmäls till coloramaklubb@colorama.se.

Kontokrediten gäller för köp hos anslutna försäljningsställen på de villkor som försäljningsstället tillämpar. För kontokrediten gäller Resurs Banks (RB) nedan angivna villkor. RB erbjuder gynnsamma specialkontosystem med särskilt förmånliga villkor för avgifter och ränta då betalning sker både i rätt tid och med rätt belopp enligt specificerade Specialkontoplaner. I annat fall utgår ränta och avgifter enligt allmänna kontovillkor (baskonto). Ränta debiteras fr.o.m. köpdatum. Olika specialkontosystem kan vara tillämpbara beroende på var ett köp/uttag är gjort. Vid tecknande av avtal med RB ingår jag i Resurskoncernens kundregister inom EU/EES. Inhämtade personuppgifter kan användas och distribueras för marknadsföring. Jag är införstådd med att jag genom att kontakta RB kan förbjuda behandling av personuppgifter för marknadsföring. Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och tillåter RB att göra sedvanlig kreditprövning. Jag försäkrar vidare att jag skriftligen, på www.colorama.se eller på www.resurs.se tagit del av samt mottagit kopia av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) med Särskilda kontovillkor samt Allmänna kontovillkor ”RBAV02 SVERIGE” eller senare, vars bestämmelser härmed accepteras. Jag förklarar mig införstådd med att samtliga Resurs Banks rättigheter enligt detta kontoavtal härmed överlåts på Danske Bank. Betalning ska alltid ske till Bankgiro 5196-5770. Danske Bank har dock uppdragit åt Resurs Bank att sköta administrationen av kontokrediten till dess Danske Bank meddelar annat. Av denna överlåtelse och betalningsinstruktion har jag tagit del. Jag medger vidare att Danske Bank får ta del av samtliga kontoavtalsvillkor som registrerats i Resurs Banks finanssystem.


Möjlighet att dela upp betalningen
Själva medlemskapet i Colorama Klubb är INTE kopplat till någon tredjepart, men genom vårt samarbete med Resurs Bank kan vi erbjuda våra medlemmar att själva bestämma hur betalningen ska ske. Antingen betalar du kontant vid köptillfället eller så ansöker du om att uppgradera ditt medlemskap till kredit och kan på så vis dela upp dina betalningar via faktura. Fördelarna med att dela upp betalningen är flera, till exempel:

  • Har du ett större projekt på gång får du månadens inköp samlade på en faktura.
  • 30-60 dagars fri faktura (beroende på när du handlat i månaden).
  • Dela upp din betalning räntefritt i upp till 24 månader.

För fullständiga villkor och aktuella räntor se: www.resurs.se. För kreditfrågor kan du kontakta Resurs Banks kundtjänst, 042-382093.

För övriga ärenden som rör själva bonuskortet, medlemskapet, adressändringar, etc. kan du kontakta din butik eller maila: coloramaklubb@colorama.se (OBS! Ange alltid förnamn, efternamn och personnummer när du kontaktar/mailar oss).