Driver ni företag tillsammans? Tänk på juridiken innan det är försent.

Att driva företag tillsammans med en eller flera andra delägare kan vara positivt på många sätt; man har olika kompetenser och erfarenheter, man kan glädjas och utvecklas tillsammans och man kan stötta varandra vid motgångar.

Kompanjonavtal minimerar tvister

Det är viktigt att ha ett kompanjonavtal om man är flera delägare i bolaget. Som företagare kan man inte lita på att det ordnar sig med bara en handskakning. 

Många företagare tänker på juridiken först när det är för sent, säger Mikael Fligman, jurist på LRF Konsult med lång erfarenhet av bolagsrättsliga frågor. 

Att skriva ett kompanjonavtal är ett bra sätt att minimera tvister. Syftet med avtalet är att reglera aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning samt att kontrollera aktieägarkretsens sammansättning. Det kan vara viktigt att inte utomstående blir delägare utan övriga ägares samtycke. 

Det är inte ovanligt att det i samband med en delägares skilsmässa eller dödsfall uppkommer konflikter med övriga delägare. Många gånger har man inte tänkt på att en skilsmässa kan innebära att en delägare måste avyttra sina aktier på grund av att den före detta maken/makan eller dödsbodelägare ska lösas ut. För att säkerställa fortlevnaden av ett bolag bör delägarna ha klargjort hur ägandet fortsättningsvis ska se ut när en delägares förutsättningar ändras. Detta kan klargöras i ett kompanjonavtal.

Kompanjonavtal skapar samsyn

Ett kompanjonavtal ger dessutom möjlighet för en delägare att lämna bolaget på skäliga villkor och kan ange hur delägare, vid oenighet, kan skiljas. När ett kompanjonskap spricker beror det oftast på att man inte från början har reglerat hur man tillsammans ska driva verksamheten. Ett exempel är att en vill arbeta för fullt, en annan vill bygga upp företaget mer långsiktigt och försiktigt, och en tredje vill ta ut vinst snarast.

Att ta fram ett kompanjonavtal är en process där inte bara det slutgiltiga avtalet är målet. Processen klargör hur man tänker enas om att driva verksamheten ur olika perspektiv. Diskussionerna gör att man tänker igenom sina ståndpunkter och förstår vad som är viktigt för kompanjonen. Man kommer enklare fram till en lösning som alla kan acceptera och man kan undvika konflikter som annars hade uppkommit längre fram. Kompanjonavtalet bör vara skriftligt och undertecknat av parterna. Det föreligger stor frihet att anpassa utformning och innehåll efter bolagets förhållanden, men rättigheter enligt regler i ABL, Aktiebolagslagen, kan inte inskränkas (t ex minoritetsskydd). Det bör säkerställas att konflikt med gällande arbetsrättsliga regler undviks.

Undvik mallar och standardiserade lösningar

Man bör vara försiktig med att tillämpa mallar och standardiserade lösningar. Vid utformning av avtalet är det därför viktigt att anlita juridisk kompetens. Helst bör det vara en jurist med affärsjuridisk inriktning som skriver avtal så att det blir kvalitetssäkrat och så heltäckande som möjligt.

Prata med en av våra jurister redan idag!

Vi ser många företagare som inte tar sig tiden att reglera sina mellanhavanden i ett kompanjonavtal. Vill man ha trygghet och garanti för sig själv, sin familj och för bolaget bör man reglera detta. Ta därför kontakt med en av våra jurister redan idag för att se hur din situation ser ut.

Om LRF Konsult

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna! Besök oss på www.lrfkonsult.se eller kontakta närmsta kontor på 0771-27 27 27, vi finns på drygt 130 orter i landet.

Publicerad 20 jun, 2016