Få koll på entrepenadjuridiken!

Har du också funderat på hur länge man egentligen kan vänta med faktureringen? Enligt boken ”300 frågor och svar om entrepenadjuridik” som ges ut av Svensk Byggtjänst är svaret som följer:

Ibland blir jag sen med min fakturering. Hur lång tid har jag egentligen på mig?
Byggsektorns standardavtal innehåller korta preskriptionstider. Enligt AB 04 och ABT 06 är det 6 månader från entreprenadens godkännande och ändrings- och tilläggsarbeten och två år för kontraktssumma och moms. Om man inte har hunnit framställa sina krav till beställaren inom dessa tidsfrister så upphävs rätten till betalning (preskription). För underentreprenader upphandlade på AB-U 07 och ABT-U07 är motsvarande tidsfrister fyra respektive 22 månader. Om inget standardavtal är avtalat tillämpas istället preskriptionslagen som innebär en preskriptionstid på tio år. Notera att lagen gör undantag för krav mot privatpersoner där preskriptionstiden istället är tre år. I standardavtalen för konsumenter (ABS051 och RO 052) finns ingen annan reglering.

Dröjsmålsränta

I en faktura anges 18% dröjsmålsränta. Måste man betala så mycket?
Om inte partnerna har kommit överens om någon viss räntesats gäller räntelagen. Vid betalningsdröjsmål utgår då ränta med den vid varje tid gällande referensräntan, f.n. 0,0%3, med ett tillägg av åtta procentenheter, alltså 8%. Men inget hindrar parterna från att avtala om något annat, antingen i det skriftliga entreprenadkontraktet eller på annat sätt.

Det är dock inte möjligt för en part att ensidigt bestämma en viss räntesats enbart genom att skriva in den i en faktura. Inte ens om man har betalat kapitalbeloppet i en faktura där räntan framgår, anses man som huvudregel bunden. Det krävs alltså något ytterligare moment, såsom exempelvis att partner diskuterat frågan eller att en ren räntefaktura har betalats.

Invändning mot faktura

I en faktura anges att invändning måste framställas inom 8 dagar. Gäller det?
Inte sällan står en rad längst ner på fakturan om att invändningar mot fakturan måste framställas inom viss, vanligtvis mycket kort tid för att beaktas. Det gäller inte! För att ett sådant villkor ska vara bindande måste partner komma överens om det.

Istället gäller att man måste reklamera mot en faktura inom skälig tid. Det finns ingen uttrycklig bestämmelse om detta i AB/ABT men enligt köpslagen gäller att köparen är bunden av det pris som har angetts i en faktura, såvida han inte inom skälig tid meddelar säljaren att han inte godkänner priset, om det lägre priset följer av avtalet eller om det fodrade beloppet är oskäligt. Detta gäller även i entreprenadsammanhang även om köplagen i sig inte gäller för entreprenader.

--------------------------------------

1 Senaste versionen av ABS är ABS 18.

2 RO-formuläret har numera ersatts av Hantverkarformuläret. Senaste versionen av hantverkarformuläret är Hantverkarformuläret 17.

3 ändrad jmf med boken till nuvarande referensränta 0,0% (juni 2019)

Publicerad 19 dec, 2019

Övriga etiketter