Falu Vapen – klassiskt kokad rödfärg

Falu Vapen Färg AB ingår i kon­cer­nen AB Röt­mo­taverken vars bolag bil­dades 1926. Affärsiden var att utveckla och tillverka pro­duk­ter för att sky­dda trä­fasader eller som de sade “mota röta” – därav nam­net Röt­mo­taverken. Den drivande affärsidén när det gäller färger för trä­fasader är att tillverka “Färger som andas” – låter träet leva.

Förde­larna för kun­den är flera men fram­för allt “min­dre arbete till lägre kost­nad”. Med färgtyperna Falu Vapen Slam­färg, Falu Vapen Röd­färg och Falu Vapen Fasad­färg räcker det oftast (beroende på kulör) att måla 2 ggr på nytt virke och efter 5–8 år bät­tringsmåla med en strykn­ing. Förar­betet består av att borsta bort lös färg dvs inget tid­skrä­vande skrapning.

Falu Vapen Slamfärg
Falu Vapen Slamfärg är gjord på linolja, moderna naturliga och syntetiska pigment vilket gör att flera kulörer än de traditionella röda och svarta kulörerna kan framställas På så vis skapas den traditionellt matta Rödfärgen – men som med den här tillverkningsprocessen helt saknar tungmetaller som bly, som kan följa med när jordpigment används i produkten. 
– Vårt pigment kommer från återvunnet stålskrot och att skapa kretslopp är väl det bästa vi kan göra med tanke på miljön, säger Conny Alfsson, vd på Falu Vapen Färg.
Färgen är avsedd för målning på nytt virke eller virke tidigare målat med slamfärg. Virket som målas ska ha en yta motsvarande ohyvlat trä. Tänk på att slamfärg ska målas i tunna skikt och att underarbetet är viktigt vid kulörbyte på fasaden. Falu Vapen Slamfärg är registrerad i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Målningsråd

Använd­ning­som­råde 
Mål­ning på trä­fasad bestående av ohyvlat virke eller tidi­gare slam­färgsmålade ytor.
För­be­han­dling 
Nytt virke: Avlägsna all smuts och allt damm. Trans­port­grun­dat virke skall vara behand­lat med en grund­färg som kan över­målas med slam­färg.
Tidi­gare målat med slam­färg: Borsta ner all löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att fasaden är helt torr innan mål­ning, högst en fuk­thalt av 17%.
Vid risk för mögel­sporer: Behandla fasaden först med mögel­häm­mande medel. Andra under­lag än ovan beskrivna skall ej målas med slam­färg.
OBS! Om under­laget tidi­gare är målad med slam­färg med hög linol­je­halt (över tio pro­cent) är detta under­lag olämpligt.

Mål­ning

Rör om fär­gen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med för­tun­nad färg, 5–10% vat­ten. Vänta minst ett dygn innan färdig­mål­ning med ett skikt oför­tun­nad färg. Måla tunt och inar­beta fär­gen väl och måla hela pan­el­brä­dans längd. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast.

Kulör

Finns som stan­dard kulör i ljus­grå och ockra. Ytterligare kulörer kan även tas fram med en brytbas i bryt­sys­tem anpassat för Falu Vapen Slam­färg. Vid kulör­byte på fasad tidi­gare målad med slam­färg är det vik­tigt att den ursprung­liga slam­fär­gen noga borstas bort för att de äldre pig­menten inte ska påverka kulören den nya fär­gen. Kon­trollera även att kulören som önskas och tas fram genom bryt­sys­tem är god­känt av oss (se startsidan).
Publicerad 6 apr, 2018

Övriga etiketter